Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

På høring om statsbudsjettet

16.10.2023

Mandag 16. oktober var Psoriasis- og eksemforbundet på høring om neste års statsbudsjett i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Bilde: På høring om statsbudsjettet

Styrke arbeidslinja gjennom behandlingsreiser til utlandet

I statsbudsjettet for 2022 ble behandlingsreiser til utlandet kuttet med omtrent 32 millioner 2023-kroner. Kuttet ble gjennomført i saldert budsjett, altså etter forhandlinger i komiteen etter at forslag til statsbudsjett -22 var fremlagt og kommentert på. Dette kuttet reager vi kraftig på, og Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) har siden da jobbet aktivt med å reversere kuttet. Foreslått bevilgning for statsbudsjettet 2024 reverserer ikke dette kuttet, noe vi i PEF reagerer kraftig på. Budskapet er klokkeklart.

«Behandlingsreiser er spesielt viktig for gruppen som ikke har adekvat virkning av eller ikke kan benytte seg av andre typer behandling. Tilbudet er avgjørende for at denne gruppen kan stå i arbeid, kan følge opp barna sine og leve aktive liv» sier generalsekretær Mari Øvergaard mens hun ser ut over komiteens oppmøtte. «Kun halvparten av de som har behov for tilbudet blir innvilget reise, så behovet er stort!»

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) ber om at bevilgingen til behandlingsreiser til utlandet økes med kroner 32 millioner for 2024.

Ekstrakostnader fra egen lomme

Forsalg til statsbudsjett for 2024 skisserer en økning i egenandel på 125 kroner før egenandelstaket er nådd og frikort innvilges. Likeså er det skissert en økning i egenandelen man betaler ved konsultasjon på 4,35 prosentpoeng. Regjeringens forslag om økte egenandel og dyrere konsultasjoner i 2024 oppleves usolidarisk. Mange har begrenset med midler, begrenset mulighet for å øke egen inntekt og ekstra utgifter knyttet til egen helse. «125 kroner er i seg selv kanskje ikke den største utgiften, men at hver enkelt konsultasjon skal bli dyrere er problematisk. Har man ikke pengene til å besøke lege, psykolog eller fysioterapeut hjelper det lite at man raskere når grensen for frikort. Dessuten har hudpasienten ekstrakostnader tilknyttet diagnosen som må dekkes av egen lomme. Det er dyrt å være del av pasientgruppene våre» forteller Øvergaard.

I høringsuttalelsen til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget skriver PEF blant annet at «Vi legger merke til at regjeringen har lagt en forventning om lav prisvekst i 2024 som forutsetning for budsjettet. PEF mener regjeringen må fremlegge et budsjett basert på dagens faktiske prisvekst, slik at man ikke risikerer en ytterlig reduksjon dersom prisveksten fortsetter.»

PEF krever at egenandelen ved bruk av helsetjenester ikke økes for budsjettåret 2024.

Samlet budskap

Høringene om statsbudsjettet foregår i grupper. I år var vi gruppert sammen med Norges Astma og allergi forbund (NAAF), Norsk Revmatikerforbund (NRF) og Norsk lymfødem og lipødemforbund. I forkant av høringen hadde vi samkjørt budskap med både NAAF og NRF. NAAF var først ute og adresserte endringer i blåreseptordningenog forslaget om å sette ordningen ut på anbud. NRF hadde fokus på nasjonale rehabiliteringstilbud og kvinnehelse mens vi altså satte hovedfokus på behandlingreiser til utlandet. Mens NAAF og NRF nevnte behandlingsreiser og egenandeler som viktige for dem, var det PEF som belyste tematikken i denne omgang. Alle tre organisasjonen har skrevet sammenfallende skriftlige innspill om tematikken.

 
 

 

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2, 0663 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram