Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

RAPTIVA® (Efaluzimab): nye muligheter for behandling av hånd og fot psoriasis

11.01.2008

Av professor dr.med. Thomas Ternowitz, Hudavdelingen, SUS.

Der finnes flere forskjellige typer av psoriasis og hver type form kan forekomme i flere kliniske former. Hånd og fot psoriasis kan ses i plakk form med rødme og tykt lag av grov skjelling og i pustuløs form med små gullige blemmer. Den siste benevnes pustulosis palmoplantaris. Opp til 30% av pasienter med psoriasis har hudlidelsen i hender eller føtter.

Der foregår dog en stadig diskusjon om disse former er en del av psoriasis spektret eller om de representerer en separat hudlidelse. Dette gjelder spesielt pustulosis palmoplantaris som på viktige punkter adskiller seg fra plakk psoriasis ved å debutere senere i livet, med betydelig overvekt av kvinner, med spesifikke mikroskopiske karakteristika samt mindre årstidsvariasjon.

Det er velkjent at psoriasis i høy grad både kan påvirke de fysiske evner og livskvaliteten. Hånd og fot psoriasis kan ha en særlig invalidiserende effekt på pasientenes daglige funksjoner pga ømhet, brennende fornemmelser, og smertefulle sprekker i huden. Mange av pasientene og spesielt de med manuelt arbeid kan ikke lengre fungere i deres jobb. Den psykologiske stress og de sosiale konsekvenser er derfor betydelige for pasienter med hånd og fot psoriasis.

Der finnes mange behandlinger for hånd og fot psoriasis men ingen som spesifikkt er rettet mot disse former og generelt har effekten vært moderat og kortvarig. De topikale behandlinger er i dag oftest med smøring med steroider, D-vitamin analoger og fuktighetskremer. For mange er dette upraktisk i det daglige da det oppleves som klistret, griset og til tider med fornemmelse av ubehagelig lukt.

Lysbehandlinger med smalspektret UVB eller som PUVA hvor man kombinerer inngift lyssensibiliserende stoff: psoralen med UVA lys virker bra for mange pasienter med hånd og for psoriasis. Der er dog fortsatt en gruppe av pasienter som ikke responderer på lysbehandlinger og der er ofte kortvarig effekt.

Systemiske behandlinger med Neotigason® (acitretin), Methotrexate og Sandimmun® (ciclosporin) har i mange tilfeller vist sin effektivitet, men har sine begrensninger pga potensielle bivirkninger og kontraindikasjoner.

Introduksjonen av biologiske legemidler: Biologics til behandling av moderat til alvorlig plakk psoriasis har startet en ny epoke i behandlingen av psoriasis. Der finnes ingen indikasjon eller behandlingsstrategi som spesifikk omfatter biologisk behandling av hånd og fot psoriasis. Våres positive erfaringer med behandling av plakk psoriasis medførte utvidelsen av bruken av biologisk behandling til andre former av psoriasis i de tilfeller hvor pasienter ikke responderer på vannlig systemisk behandling.

Raptiva® (efaluzimab) er et biologisk legemiddel som hemmer T celleaktivering som er et viktig trinn i psoriasiskaskaden som fører til aktiveringen av hudlidelsen. Der er flere studier som viser at Raptiva® er både effektiv og sikker biologisk legemiddel med 75% forbedring av psoriasis etter 12 ukers behandling.

Raptiva® gis i form av ukentlige sprøyter som pasientene etter opplæring selv foretar. De mest forekommende bivirkninger er influensa lignende symptomer: hodepine, feber, kvalme og muskelsmerter som ses innen 48 timer etter de to første injeksjoner og som oftest forsvinner etter 3 gangen. Sikkerheten ved Raptiva® er undersøkt av flere langtidsstudier hvor pasientene har vært i behandling opp til 3år.

I den senere tid er der kommet flere rapporter om at Raptiva® er effektiv til behandling av hånd og fot psoriasis hos pasienter som ikke responderte på vannlig systemisk behandling. På den bakgrunn har vi i Hudavdelingen, SUS det siste års tid anvendt Raptiva® til våres dårligste pasienter med hånd og fot psoriasis, hvor annen behandling ikke var tilstrekkelig.

Èn av de siste pasienter som vi satte i behandling med Raptiva® er en 58 år gammel kvinne som er lærer. Hun har den pustuløse formen av hånd og fot psoriasis: pustulosis palmoplantaris. Hun har i årevis vært plaget av sin hudlidelse og var i kontinuerlig behandling ved Hudavdelingen, SUS siden 1997. Forut Raptiva® behandlingen var pasienten blitt behandlet med UVB, PUVA, Sandimmun®, Methotrexate og i de seneste år med Neotigason® uten å oppnå kontroll over dannelsen av nye pustler verken i håndflatene eller i fotsålene.

Raptiva® behandlingen startet i mars 2007 og allerede etter 1 måned var pasienten for første gang fullstendig avglattet. Ved kontrollen i november er hun fortsatt hel fri for sin plager. Hun har ikke klaget over bivirkninger og tolerer både behandlingen og injeksjoner veldig bra.

Raptiva® er foreløpig det eneste biologisk legemiddel på markedet som har psoriasis som sin eneste indikasjon. Den virker på tidligere trin i psoriasiskaskaden ved å hemme T celler end de andre biologiske legemidler som virker på psoriasis ved å hemme dannelsen av TNF som produseres av aktiverte celler. Det er mulig at det er dette egenskap ved Raptiva® som spiller an stor rolle ved behandlingen av hånd og fot psoriasis. Flere studier er nødvendig for å besvare dette spørsmål. Våres erfaring viser dog at Raptiva® har en viktig plass i biologisk behandling av psoriasis.

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2, 0663 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram