Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Statsbudsjettet: Les Psoriasis- og eksemforbundets høringsinnspill

18.10.2016

I anledning forslag til Statsbudsjett for 2017 stilte PEF til høring i Helse- og omsorgskomiten 27. oktober.

Bilde: Statsbudsjettet: Les Psoriasis- og eksemforbundets høringsinnspill

Her kan du lese det skriftlige høringsnotatet, som i anledning høringen er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet:

  • Verdens Helseorganisasjon (WHO) har anerkjent psoriasis som en alvorlig kronisk ikke-smittsom sykdom

Psoriasis- og eksemforbundet vil benytte anledningen til å minne Helse- og omsorgskomiteens medlemmer om at psoriasis i mai 2014 ble anerkjent som en alvorlig kronisk, ikke-smittsom sykdom (NCD) i et resolusjonsvedtak under Verdens Helse-organisasjons 67. generalforsamling i Genève. Som en oppfølging av resolusjonen presenterte Verdens Helseorganisasjon i februar 2016 «WHOs global report on psoriasis». Med bakgrunn i disse dokumentene vil PEF arbeide for å få på plass nasjonale behandlingsretningslinjer for behandling av psoriasis i Norge. Videre må psoriasis implementeres som en alvorlig kronisk NCD i den nasjonale planen for kroniske ikke-smittsomme sykdommer.

  • Psoriasisartritt må ikke fjernes fra diagnoselista

Kap. 762 Primærhelsetjenesten Post 71 Fysioterapi

HOD foreslår at sykdomslisten (diagnoselisten) i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. som gir fritak for egenandeler for fysioterapibehandling avvikles. Pasienter med diagnoser som står på denne listen må da betale egenandeler. Dette innebærer at pasienter med psoriasisartritt mister rettighetsfestet fysioterapibehandling. Dette går Psoriasis- og eksemforbundet sterkt imot. 

For psoriasisartrittpasienter med lav inntekt, for eksempel studenter og trygdede, er innføring av egenandel for fysioterapi en utgift mange ikke har råd til. Mange med psoriasisartritt har psoriasis i tillegg, og PEF frykter at mange kommer til å velge bort fysioterapi fordi de ikke klarer å håndtere kostnaden. Det vil føre til at mange av våre medlemmer og andre med psoriasisartritt får en betydelig forverret helsesituasjon. Det vil igjen føre til økte helseutgifter for andre deler av helsevesenet, samt tap av skatteinntekter og økte trygdeutgifter for samfunnet.

  • Pasientene må fortsatt vente 6-12 måneder for å komme til hudlege

Programkategori 10.30 Spesialisthelsetjenester - Kap. 732 Regionale helseforetak - postene 72 - 75 Basisbevilgning til de regionale helseforetakene.

Psoriasis – og eksemforbundet har i mange år hatt fokus på den mangelfulle hudlege-dekningen i Norge, og spesielt i distrikts-Norge. Vanlig ventetid på å komme til hudlege i dag er fra 6–9 måneder, og i mange tilfeller helt opp til ett år. Dette er ikke akseptabelt, og er et symptom på at det er for få hudleger, og som i tillegg fører til at ingen hudleger vil etablere seg utenfor de største byene i landet.

Disse utfordringene ble ytterligere forsterket når utdanningsstillingene på hudavdelingene fra 2015 kan bli blokkert ved at ferdigutdannede hudleger nå har krav på å få disse stillingene fast etter endt utdanning. Dette vil redusere antall utdanningsstillinger, og føre til at det vil utdannes færre hudleger i årene framover, mens behovet er betydelig flere nyutdannede hudleger i årene framover.

  • Egen bevilgning til videre utbygging av lokal lysbehandling

Programkategori 10.30 Spesialisthelsetjenester - Kap. 732 Regionale helseforetak – post 70 Særskilte tilskudd.

Henviser til Helse- og omsorgskomiteens felles kommentar til Statsbudsjettet for 2012:

Lysbehandling for psoriatikere

Komiteen vil vise til at lysbehandling er et viktig behandlingstilbud for flere kategorier hudpasienter. For at dette tilbudet skal bli reelt for hudpasienter i hele landet trengs noen flere lysbehandlingsenheter. Psoriasis- og eksemforbund har anslått at behovet vil være langt på vei dekket med ti nye enheter. Komiteen vil peke på at det vil ligge godt til rette for å etablere slike enheter i de distrikts medisinske sentrene som nå kommer med samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Psoriasis- og eksemforbundet er både overrasket og skuffet over at dette ikke er fulgt opp i form av en bevilgning til videre utbygging av lokale lysbehandlingsenheter i forslaget til statsbudsjett de påfølgende år. PEF forventer at den nødvendige bevilgningen til 10 nye lysbehandlingsenheter kommer på plass i Statsbudsjettet for 2017.

  • Imøteser høringsforslag til forskrift om Behandlingreiser til utlandet

Post 70 Behandlingsreiser til utlandet

Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til behandlingstilbud i Norge. Ordningen innebærer diagnosespesifikke behandlingstilbud i varmt og solrikt klima. PEF er fornøyd med at egenandelene ikke økes i 2017. PEF imøteser HODs høringsforslag til forskrift om behandlingsreiser høsten 2016. PEF vil arbeide for at voksne med atopisk eksem blir en del av kriteriene for tildeling når behandlingsreisene forskriftsfestes. Behandlingsresultatene er godt dokumentert for barn, og det skulle derfor være liten tvil om at voksne vil ha samme gode behandlingseffekt.

PEF ser positivt på forslaget om en regulering av retten til å ha ledsager for barn og pasienter som pga. nedsatt funksjonsevne har behov for ledsager.

  • To saker det er viktig at Helse- og omsorgskomiteen kjenner til!

PEF er klar over at disse to sakene ligger underlagt andre departementer, men vi mener likevel at det er viktig at komiteen kjenner til status i disse sakene.

1. Ingen endring i særfradraget

Henviser til følgende sitat fra Finansdepartementets forslag til statsbudsjett for 2017: «Departementet vil på denne bakgrunn ikke utrede en ny særskilt fradragsordning nærmere.» Psoriasis- og eksemforbundet mener det er løftebrudd og videreføring av en urettferdig ordning når regjeringen ikke heller denne gangen gjør noe med særfradraget for store sykdomsutgifter.

Allerede i budsjettet for 2014 varslet regjeringen at det skulle komme en ny fradragsordning som skulle erstatte særfradraget for store sykdomsutgifter. Dagens ordning, som Solberg-regjeringen da hadde stanset utfasingen av, innebærer at bare de som har fått innvilget særfradrag for inntektsårene 2010 og 2011, har rett til å kreve fradrag. Dette er forskjells-behandling, og er et soleklart løftebrudd fra regjeringen.

2. Mindre av pasientorganisasjonenes momsutgifter blir kompensert

I Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2017 settes det av 1,32 milliarder til moms-kompensasjon. Det betyr at PEF og de øvrige organisasjonene vil få mindre av sine momsutgifter kompensert. I Regjeringserklæringen står det at ”Regjeringen vil forbedre momskompensasjonsordningen”. I stedet går andelen moms som blir kompensert ned. Hvis Regjeringen virkelig ville satse på frivillighet, burde de i 2017 ha gitt full momskompensasjon. Dette var Regjeringens siste sjanse til å innfri løftet sitt, men det skjedde altså ikke. Det er vi skuffet over. PEF setter nå sin lit til forhandlingene på Stortinget. Både Fremskrittspartiet og KrF har i sine program at de ønsker en full momskompensasjon, så vi forventer at det blir et tema i budsjettprosessen framover.

Oslo, 16. oktober 2016                                                                                

Ragnar Akre-Aas (s)
Forbundsleder

Terje Nordengen
Generalsekretær

Tilbake
Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2, 0663 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram