Kunnskap, vennskap og fellesskap

PEF Norge

Mestring

En kronisk hudsykdom som psoriasis vil i høy grad påvirke den syke både fysisk og psykisk. Psoriasis i seg selv kan gi psykiske plager - blant annet på grunn av sykdommens utseende og de reaksjoner som ofte oppstår på grunn av uvitenhet hos andre mennesker. I hvilken grad man aksepterer sin sykdom kommer ofte an på hvordan man blir møtt av omgivelsene.

Det å ha psoriasis kan virke inn på mange områder i livet, dette kan være en utfordring for mange. Man bruker mye tid og krefter på alt ekstraarbeid som følger med i form av bad, smøring, ekstra rengjøring i hus, osv. Mange blir slitne både fysisk og psykisk. Mange føler seg annerledes, og får et negativt selvbilde og nedsatt selvtillit.

Man kommer da lett i en vond sirkel. Psoriatikere kan være hemmet i yrkesvalg og mange ungdommer har måttet avbryte utdannelse på grunn av sykdommens besværlige karakter. Derfor er det viktig å få en behandling som er tilpasset psoriatikerens individuelle livsmønster for å kunne leve livet slik det er normalt og ønskelig for hver enkelt.

Mestring av kronisk hudsykdom

De fleste med en kronisk hudsykdom opplever at sykdommen svinger i gode og dårlige perioder, og forløpet varierer fra individ til individ. Svingninger i forløpet av sykdommen og andre livshendelser vil stadig stille krav til problemløsning. Det er gjerne i fasene av forverring at man opplever sterkest grad av problemer knyttet til sykdommen og hvor mestring blir spesielt aktualisert.

Det å leve med en kronisk hudsykdom er erfaring og prosess og ikke bare sykdom. Mestring av kronisk hudsykdom dreier seg om hverdagslivet og ikke bare sykdomstegn. Det er du som er problemløseren i forhold til å kunne leve godt med en kronisk hudsykdom.

Å ha det godt er på mange måter resultatet av det å mestre. Det er ulike krav til mestring som kronisk syke må forholde seg til for å kunne ha det godt. Det kan være:

  • Opprettholde opplevelsen av å være normal.
  • Tilpasse seg daglige rutiner.
  • Tilegne seg kunnskap som gjør at en tar bedre vare på seg selv.
  • Opprettholde et godt selvbilde.
  • Tilpasse seg endringer i forhold til andre mennesker.
  • Sørge over tap som følger i kjølvannet av en kronisk sykdom.
  • Takle endringer i rollen sin.
  • Krav til å forholde seg til forskrevet behandling.
  • Å føle at en har kontroll og håp.

Flere råd og tips om mestring finner du på nettsiden levmedpsoriasis.no

"Psoriasisgåten" - kan den løses?

Det forskes en god del på psoriasis og andre hudsykdommer og PEF støtter økonomisk opp for at "gåten skal bli løst" i overskuelig fremtid. Hvis målet skal nås forutsetter det en økonomisk satsing til forskning. Psoriasis- og eksemforbundet, sammen med den internasjonale sammenslutningen av landsforbund, støtter denne målsettingen.

Psoriasis- og eksemforbundet Postboks 6547 Etterstad, 0606 Oslo | Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO | post@pef-ung.no
Vi har telefontid alle hverdager kl. 09.00-15.00, tlf. nr: 23 37 62 40
Personvernerklæring
Instagram